Rewir Dzielnicowych

Do zakresu zadań Rewiru Dzielnicowych należy w szczególności:

1) Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym obszarze, w tym ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw i wykroczeń;

2) Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływa na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także współpraca w tym zakresie z osobami i instytucjami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą wspierać działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń;

3) Ujawnianie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz realizacja czynności związanych z procedurą “Niebieska Karta”;

4) Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, w tym prowadzenie działań profilaktycznych wobec nieletnich sprawców czynów karalnych oraz zagrożonych demoralizacją;

5) Kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;

6) Dokonywanie bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w przydzielonych rejonach wykorzystując informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby dyslokacji służby;

7) Przygotowanie planu działania priorytetowego na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analiz zagrożenia w rejonie;

8) Realizowanie zadań związanych z obsługą systemów elektronicznej rejestracji czynności oraz sprawozdawczości w Policji – SeSPOL, SWOP, SWD.