Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik

nadkom. Tomasz Nosal

Sekretariat

Tel.: 47 83 21 290

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy w szczególności:

 1. Wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie, a także organizowanie i prowadzenie cyklicznych działań i akcji mających na celu eliminowanie i minimalizowanie zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 2. Organizowanie i planowanie służby policjantów ruchu drogowego w oparciu o aktualne analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bieżące potrzeby i zgłoszenia napływające od osób prywatnych i instytucji;
 3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad sposobem pełnienia służby przez policjantów ruchu drogowego oraz realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym przez inne komórki organizacyjne Komendy i Jednostkę podległą;
 4. Realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów;
 5. Analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym na terenie powiatu brzeskiego;
 6. Ujawnianie i ściganie przestępstw i wykroczeń w komunikacji oraz represjonowanie ich sprawców, a także współdziałanie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie polityki zapobiegania i zwalczania tych czynów;
 7. Wykonywanie zadań związanych z problematyką inżynierii drogowej:
  1. uczestniczenie w posiedzeniach powiatowego zespołu inżynierii ruchu drogowego,
  2. opiniowanie zmian organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych powiatu brzeskiego,
  3. współpraca z zarządcami dróg,
  4. kontrolowanie sposobu wprowadzenia organizacji ruchu i oznakowania pod kątem zgodności z przyjętymi ustaleniami i podjętymi decyzjami,
  5. systematyczne dokonywanie lustracji ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie powiatu brzeskiego,
  6. prowadzenie kontroli miejsc wykonywania robót drogowych w zakresie prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia,
  7. kontrolowanie sposobu oznakowania rejonów placówek wychowawczo – oświatowych;
 8. Inspirowanie i realizowanie wspólnie z samorządami, placówkami oświatowymi działań i programów profilaktycznych ukierunkowanych na:
  1. edukację mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg oraz przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym,
  2. kreowanie w społeczności lokalnej pozytywnego obrazu Policji oraz pozytywnych zachowań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym;
 9. Planowanie i organizacja działań Policji związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na drogach podczas organizowanych imprez masowych, protestów społecznych i innych przypadków wykorzystywania dróg w sposób szczególny;
 10. Realizowanie ustawowych zadań Policji w zakresie ruchu drogowego dotyczących prowadzenia wymaganych rejestracji zdarzeń oraz przestępstw i wykroczeń drogowych w systemach KSIP i SEWIK.