Wydział Wspomagający

Wydział Wspomagający

Naczelnik

Dorota Małek

Sekretariat

tel. 47 83 21 230

Do zadań Wydziału Wspomagającego należy w szczególności:

 • W zakresie prezydialnym:
 1. Prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej w Komendzie przy użyciu elektronicznego systemu obiegu dokumentów w aplikacji Intradok;
 2. Organizowanie i obsługa odpraw służbowych, spotkań oraz uroczystości okolicznościowych z udziałem kierownictwa Komendy;
 3. Obsługa kancelaryjno – biurowa Komendanta i jego Zastępcy;
 4. Sprawowanie nadzoru nad pracą kancelaryjno – biurową w komórkach organizacyjnych Komendy i Jednostce podległej;
 5. Udział w komisyjnym przekazywaniu komórek organizacyjnych Komendy i Jednostki podległej;
 6. Prowadzenie zbioru przepisów służbowych jawnych oraz bieżąca ich aktualizacja, rozprowadzanie i udostępnianie tych przepisów;
 7. Prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli służbowych;
 8. Przyjmowanie, rejestrowanie i dystrybucja do Urzędów Gmin i Miast przesyłek zawierających dowody osobiste;
 9. Wdrażanie i doskonalenie w komórkach organizacyjnych Komendy i Jednostce podległej działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego i etykiety urzędniczej.
 • W zakresie finansów:
 1. Przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja dokumentów finansowych w oparciu o „Instrukcję obiegu dokumentów finansowo – księgowych w KWP w Krakowie i jednostkach jej podległych”;
 2. Sporządzanie dokumentów finansowych, w tym między innymi: rachunków, faktur, list wypłat dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 3. Planowanie i sporządzanie dokumentów finansowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Komendanta oraz ewidencja przyznanych należności;
 4. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków emerytów i rencistów policyjnych ubiegających się o świadczenie socjalne;
 5. Współuczestnictwo w przygotowywaniu porozumień, ich realizacji oraz rozliczeniu zgodnie z przeznaczeniem w ramach Funduszu Wsparcia Policji;
 6. Pomocnicza obsługa Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej;
 7. Prowadzenie gospodarki mandatowej;
 8. Obsługa pieniężna wpłat i wypłat gotówkowych;
 9. Prowadzenie postępowań w sprawie szkód dotyczących majątku jednostki;
 10. Prowadzenie postępowań regresowych oraz dochodzenie należności orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądowymi;
 11. Udział w czynnościach inwentaryzacyjnych składników majątkowych będących w użytkowaniu Komendy;
 12. Prowadzenie bieżącej ewidencji dokumentów finansowych;
 13. Archiwizacja dokumentów finansowych pozostających w Komendzie;
 • W zakresie gospodarki materiałowo – technicznej:
 1. Prowadzenie gospodarki materiałowo – technicznej w poszczególnych branżach otrzymanych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz realizacja doraźnych zakupów po uzyskaniu zgody z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
 2. Prowadzenie ewidencji pomocniczej wszystkich składników  majątkowych pozostających w użytkowaniu Komendy w zakresie gospodarki materiałowo –technicznej;
 3. Prowadzenie rozpoznania  cenowo – rynkowego oraz realizacja zadań w zakresie usług, napraw oraz zakupów sprzętu i materiałów w porozumieniu z merytorycznymi pracownikami Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
 4. Prowadzenie dokumentacji przychodowo – rozchodowej napojów chłodzących przysługujących policjantom i pracownikom Policji w okresie letnim;
 5. Sporządzanie wykazów policjantów i pracowników cywilnych uprawnionych do otrzymania wyposażenia specjalnego i środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz ich dystrybucja na podstawie sporządzonych rozdzielników;
 6. Sporządzanie imiennych wykazów policjantów oraz pracowników cywilnych, którym przysługuje równoważnik pieniężny w zamian  za wyżywienie w naturze w okresie zimowym;
 7. Wykonywanie zadań  związanych z realizacją usług weterynaryjnych w zakresie leczenia psów służbowych;
 8. Bieżący nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem i użytkowaniem powierzonych składników majątkowych Komendy;
 9. Dokonywanie doraźnych zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego wyposażenia;
 10. Prowadzenie postępowań  szkodowych;
 11. Realizacja i nadzór nad zadaniami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
 • W zakresie transportu:
 1. Prowadzenie gospodarki transportowej dla Komendy w zakresie określonym przepisami Komendanta Głównego Policji dla jednostki użytkującej sprzęt transportowy.
 • W zakresie działalności mieszkaniowej, obsługi technicznej i eksploatacyjnej obiektów oraz gospodarki nieruchomościami:
 1. Prowadzenie gospodarki mieszkaniowej: wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach równoważników pieniężnych i pomocy finansowej wynikających z obowiązujących przepisów; naliczanie dla uprawnionych świadczeń związanych z prawem do lokalu mieszkalnego – prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
 2. Uczestniczenie w przygotowaniu, zawieraniu i nadzór nad realizacją umów na dostawy i  usługi  specjalistyczne wymagane dla prawidłowej eksploatacji obiektów;
 3. Prowadzenie książek obiektów budowlanych;
 4. Prowadzenie bieżących robót konserwacyjno – naprawczych i eksploatacyjnych zapewniających pełną sprawność użytkową obiektów służbowych;
 5. Udział w opracowywaniu planów inwestycyjnych i remontów obiektów oraz w ich realizacji;
 6. Zabezpieczenie materiałowe dla prowadzenia bieżącej eksploatacji obiektów i prowadzenie ewidencji i dokumentacji rozliczeniowej zakupionych przez Komendę i przejętych od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie materiałów do konserwacji, narzędzi, środków czystości itp.;
 7. Prowadzenie stosownych ewidencji pomocniczych oraz ewidencji wydatków;
 8. Prowadzenie wykazu stanowisk pracy służb eksploatacyjnych oraz osób obsługujących urządzenia energetyczne i elektryczne wraz z bieżącą weryfikacją ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;
 9. Udział w przygotowaniu projektów umów najmu, dzierżawy oraz użyczenia wraz ze  sporządzaniem kalkulacji stawek do umów  (w zależności od zmian cen) i uaktualnianie stawek  czynszu;
 10. Udział w sporządzaniu protokołów przekazania lub przejęcia pomieszczeń udostępnianych na  terenie Komendy;
 11. Przygotowywanie deklaracji podatkowych na dany rok kalendarzowy;
 12. Udział w uzgadnianiu miejscowych planów ogólnych i szczegółowych zagospodarowania przestrzennego.
 • W zakresie łączności i informatyki:
 1. Wykonywanie określonych w przepisach i dokumentach czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem systemów łączności i teleinformatycznych w Komendzie i Jednostce podległej;
 2. Utrzymywanie sprawności technicznej infrastruktury, sprzętu, systemów teleinformatyki, łączności, monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamań i napadów oraz ich zasilania w Komendzie i Jednostce podległej;
 3. Prowadzenie ewidencji ilościowej oraz gospodarki sprzętowej i materiałowej w zakresie asortymentu łączności i teleinformatyki w Komendzie i Jednostce podległej;
 4. Współpraca w Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy projektach inwestycyjno – budowlanych, realizacji porozumień i umów oraz planowaniu i analizie rozliczeń finansowych w zakresie objętym działaniem pionu łączności i informatyki.