JRG Brzesko

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

kpt. mgr inż. Szymon Płaneta

Tel. +48 47 831 44 72
e-mail: splaneta@straz.brzesko.pl

Jednostka Ratownicza Gaśnicza jest komórką organizacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Została powołana z dniem 1 lipca 1992 r. przez Komendanta Głównego PSP Gen. brygadiera Feliksa DELĘ. Służbę w JRG pełni 45 strazaków.

Do zakresu działania jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • wykonywanie czynności ratowniczych przy prowadzeniu działań w ramach pomocy wzajemnej poza własnym obszarem działania;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 • udział w aktualizacji:
 • stanu gotowości operacyjnej,
 • procedur ratowniczych,
 • dokumentacji operacyjnej;
 • przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych, w szczególności w zakresie rozpoznawania możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
 • utrzymywanie gotowości operacyjno-technicznej do prowadzenia działań ratowniczych,
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 • organizowanie toku służby zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym rozkładem dnia,
 • wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu (niewymagających interwencji serwisu) będącego na wyposażeniu jednostki,
 • wykonywanie oraz współdziałanie w organizowaniu okresowych badań sprzętu, urządzeń,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,
 • realizowanie zajęć sportowych zmierzających do podnoszenia sprawności fizycznej strażaków pełniących służbę w jrg,
 • organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego strażaków jrg w tym zajęć wychowania fizycznego,
 • prowadzenie szkolenia i doskonalenie funkcyjnych członków ochotniczych straży pożarnych,
 • systematyczne analizowanie potrzeb jrg w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie priorytetów w tym zakresie,
 • wypracowanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego przy współudziale zainteresowanych komórek organizacyjnych.

W zakresie zadań BHP:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie i przedstawianie Komendantowi co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy i służby;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy/służby oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.