Wydział dw. z Przestepczością Gospodarczą

Wydział dw. z Przestepczością Gospodarczą

Naczelnik

kom. Rafał Kurzydło

Sekretariat

tel. 47 83 21 250

 

Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą należy w szczególności:        

1) Podejmowanie działań w zakresie rozpoznania, zapobiegania oraz zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, w szczególności polegających na:

a) rozbudowie sieci osobowych źródeł informacji w obiektach i środowiskach najbardziej zagrożonych przestępczością o charakterze gospodarczym i korupcyjnym,

b) monitorowaniu wszelkich sygnałów o nieprawidłowościach występujących w różnych sferach życia gospodarczego i ekonomicznego na podległym terenie,

c) wszczynaniu i prowadzeniu odpowiednich form pracy operacyjnej w przypadku powzięcia informacji o zjawiskach mających znamiona przestępstw gospodarczych lub korupcyjnych,

d) wszczynaniu i prowadzeniu postępowań przygotowawczych po uzyskaniu materiałów uprawdopodabniających zaistnienie przestępstwa o charakterze gospodarczym lub korupcyjnym;

2) Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy oraz Jednostką podległą w zakresie ujawniania przestępstw o charakterze gospodarczym i korupcyjnym poprzez określenie właściwych kierunków zainteresowania, odpowiednią wymianę informacji, czy inicjowanie i prowadzenie wspólnych działań prewencyjno – kontrolnych;

3) Stała współpraca i bieżące współdziałanie z prokuraturą i sądami w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych;

4) Współpraca z organami skarbowymi, Służbą Celną i innymi instytucjami kontrolnymi działającymi w obszarze zainteresowania pionu do walki z Przestępczością Gospodarczą w zakresie ujawniania i ścigania sprawców przestępstw gospodarczych;

5) Realizacja wytycznych, poleceń i kierunków działania przekazywanych przez jednostki nadrzędne Policji, jak i prokuratorów nadzorujących prowadzone postępowania przygotowawcze;

6) Bieżąca analiza struktury i dynamiki przestępczości gospodarczej występującej na podległym terenie oraz skuteczności podejmowanych działań operacyjno – rozpoznawczych celem wypracowania właściwych kierunków działań i najbardziej efektywnych metod ujawniania tej przestępczości;

7) Nadzorowanie czynności realizowanych przez Posterunek Policji w Szczurowej i Jednostkę podległą w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej oraz korupcyjnej i udzielanie im niezbędnej pomocy w wykonywanych w tym zakresie czynnościach;

8) Przejmowanie do dalszego prowadzenia z posterunku Policji w Szczurowej i Jednostki podległej postępowań przygotowawczych o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne o znacznym ciężarze gatunkowym;

9) Organizowanie szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów wydziału oraz policjantów innych komórek organizacyjnych Komendy oraz Jednostki podległej z zakresu problematyki zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;

10) Podejmowanie działań w zakresie rozpoznania, zapobiegania oraz zwalczania przestępczości związanej z fałszerstwami środków płatniczych, prowadzenie w tym zakresie postępowań przygotowawczych;

11) Obsługa procesowa zdarzeń w zakresie pełnionych dyżurów dochodzeniowo – śledczych.