Wydział Dochodzeniowo- Śledczy

Wydział Dochodzeniowo- Śledczy

Naczelnik

podinsp. Jacek Nieć

Sekretariat

tel. 47 83 21 260

Do zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego należy w szczególności:
 • W zakresie pracy dochodzeniowo – śledczej:
 1. Prowadzenie postępowań przygotowawczych i czynności sprawdzających, wykonywanie pomocy prawnych na rzecz prokuratury, sądów, jednostek Policji i innych instytucji uprawnionych;
 2. Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach i prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;
 3. Dokonywanie rejestracji postępowań przygotowawczych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji oraz innych rejestrach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 4. Uzgadnianie zasad współpracy i bieżące współdziałanie z prokuraturą, sądami i innymi organami porządku prawnego;
 5. Prowadzenie szkoleń dla policjantów wszystkich pionów z zakresu pracy dochodzeniowo – śledczej w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;
 6. Prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych dla Komendy i Posterunku Policji w Szczurowej;
 7. Obsługa procesowa zdarzeń w zakresie pełnionych dyżurów dochodzeniowo – śledczych

 

 •  W zakresie nadzorowania i koordynacji działań służb dochodzeniowo – śledczych:
 1. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy;
 2. Sprawowanie nadzoru nad zgodnością z prawem czynności dochodzeniowo – śledczych oraz prawidłowością prowadzonych postępowań przygotowawczych;
 3. Realizowanie zwierzchniego, ogólnego nadzoru służbowego nad całością czynności procesowych wykonywanych przez komórki organizacyjne Komendy i Jednostkę podległą;
 4. Realizowanie zwierzchniego, szczególnego nadzoru służbowego nad poszczególnymi postępowaniami przygotowawczymi, również prowadzonymi  przez Posterunek Policji w Szczurowej i Jednostkę podległą, w tym pomoc przy skomplikowanych czynnościach i realizacjach oraz koordynacja współdziałania jednostek i komórek uczestniczących w ich wykonywaniu;
 5. Kierowanie pracą Zespołu Techniki Kryminalistycznej;
 6. Przekazywanie komórkom organizacyjnym Komendy i Jednostce podległej poleceń i wytycznych uzyskanych z prokuratury i innych instytucji oraz z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
 7. Realizowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniem z przedmiotami zabezpieczonymi, w tym dowodami rzeczowymi i śladami kryminalistycznymi przez Wydział Dochodzeniowo – Śledczy, Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Posterunek Policji w Szczurowej;
 8. Realizowanie zadań związanych z systemem elektronicznej sprawozdawczości w Policji – SESPol.

Do ramowych zadań Zespołu Techniki Kryminalistycznej należy:

1) Zwalczanie przestępczości metodami i środkami techniki kryminalistycznej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki poprzez:

a) ujawnianie i zabezpieczanie oraz dokumentowanie śladów kryminalistycznych i rzeczowych środków dowodowych występujących na miejscach zdarzeń, zgodnie z przyjętymi zasadami, normami i wymogami technicznymi i prawnymi,

b) pobieranie i zabezpieczanie materiału porównawczego do badań kryminalistycznych w sposób zgodny z normami prawnymi i technicznymi,

c) sporządzanie dokumentacji techniczno – poglądowych tj. fotograficznych, graficznych i filmowych,

d) popularyzacja i upowszechnianie naukowych i technicznych metod zwalczania i zapobiegania przestępczości w zakresie techniki kryminalistycznej;

2) Sprawdzanie i klasyfikacja śladów i dowodów rzeczowych oraz pomoc przy opracowywaniu pytań kierowanych do biegłych, ekspertów, specjalistów;

3) Dokonywanie oględzin zewnętrznych osób i rzeczy w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych;

4) Wykonywanie reprodukcji dokumentów, dokumentacji fotograficznej i filmowej, dowodów rzeczowych oraz fotografii sygnalitycznej i rejestracyjnej, osób i zwłok ludzkich oraz przedmiotów;

5) Współdziałanie ze służbami policyjnymi i innymi służbami do tego powołanymi w oględzinach i innych czynnościach prawnych dotyczących przestępstw, katastrof i innych zdarzeń;

6) Współpraca ze służbami policyjnymi i biegłymi – lekarzami Medycyny Sądowej w procesie identyfikacji osób, zwłok i rzeczy;

7) Przeprowadzanie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego szkolenia z zakresu daktyloskopowania oraz udzielanie pomocy policjantom w zakresie daktyloskopowania osób żywych w trudnych przypadkach. (Określenie „trudny przypadek” dotyczy użycia specjalistycznego sprzętu do daktyloskopowania tj. łyżki do daktyloskopowania, rolki itp.);

8) Sprawdzanie poprawności jakościowej i ilościowej wykonanych kart daktyloskopijnych przed wysłaniem do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

9) Utrzymywanie w ciągłej sprawności powierzonego sprzętu i mienia techniki kryminalistycznej, jego bieżąca konserwacja, a w przypadku awarii natychmiastowe informowanie przełożonego o potrzebie naprawy lub wymiany;

10) Analizowanie stanu wyposażenia specjalistycznego i sygnalizowanie potrzeb w tym zakresie;

11) Prowadzenie niezależnie od ogólnie obowiązującej dokumentacji kancelaryjnej dodatkowej dokumentacji z zakresu techniki kryminalistycznej;

12) Prowadzenie stałej współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie za pośrednictwem Wojewódzkiego Koordynatora ds. Techniki Kryminalistycznej w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie lub jego Zastępcy;

13) Co sześć miesięcy sporządzanie pisemnych, dwóch jednobrzmiących sprawozdań z pracy Zespołu Techniki Kryminalistycznej Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy i przekazanie ich do:

a) I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku,

b) Wojewódzkiego Koordynatora ds. Techniki Kryminalistycznej Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

14) Prowadzenie i udział w szkoleniach w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego