Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny KP PSP w Brzesku

_____________________________________________________________

Sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych

Starszy Inspektor Sztabowy
asp. mgr Dominik Machał
Tel. +48 47 831 44 31
e-mail: dmachal@straz.brzesko.pl

p.o. Starszy Inspektor Sztabowy

asp. Andrzej Gagatek
Tel. +48 47 831 44 32
e-mail: agagatek@straz.brzesko.pl

Do zadań sekcji ds. kontrolno – rozpoznawczych należy w szczególności:

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
5) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
6) wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;
7) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
8) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
9) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
10) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
11) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
12) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
13) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
14) współdziałanie w zakresie szkolenia członków OSP i doskonalenia zawodowego strażaków KP;
15) udział w uzgadnianiu planów ewakuacji obiektów i zbiorów zabytkowych;
16) analiza stanu wyposażenia obiektów w instalacje sygnalizacyjno alarmowe oraz stopnia wdrażania monitoringu pożarowego jak również dokonywanie oceny funkcjonowania systemów monitoringu pożarowego;
17) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy przez rzecznika prasowego.

Do zadań sekcji ds. kontrolno – rozpoznawczych należy również pełnienie funkcji:

 • Powiatowego Kordynatora Ratownictwa Medycznego PSP
 • Oficera prasowego Komendanta Powiatowego PSP

_____________________________________________________________

Sekcji ds. organizacyjno – kadrowych

Kierownik Sekcji
asp. sztab. Iwona Jakubas
Tel. +48 47 831 44 51
e-mail: ijakubas@straz.brzesko.pl
Starszy Inspektor
mgr inż. Monika Mikulska
Tel. +48 47 831 44 00
e-mail: mikulska@straz.brzesko.pl
Do zadań sekcji ds. organizacyjno – kadrowych należy w szczególności:
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • organizowanie procesu naboru do służby i pracy w KP PSP,
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.
 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla zastępcy komendanta powiatowego, kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.
 • prowadzenie spraw w zakresie przyznawania zapomóg strażakom PSP;
 • prowadzenie spraw dot. badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą o transporcie drogowym i ustawą o ruchu drogowym.

_____________________________________________________________

Wydział ds. operacyjno – szkoleniowych

p.o. Naczelnik Wydziału
st. kpt. Grzegorz Domagała
Tel. +48 47 831 44 21
e-mail:
Specjalista
st. asp. mgr Piotr Łach
Tel. +48 47 831 4422
e-mail: p.lach@straz.brzesko.pl

Dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego 

 • mł. kpt. Wojciech Cetnarowski
 • asp. sztab. mgr Marek Śmietana
 • st. asp. Krzysztof Baran
 • st. asp. Sławomir Michalik
 • mł. asp. Dariusz Przybyło

Do zadań wydziału ds. operacyjno – szkoleniowych należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 4. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych podmiotów KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 5. zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 6. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 7. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze powiatu oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 8. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg i innych podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 9. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 10. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 11. przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 12. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
 13. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;
 14. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;
 15. bieżące informowanie nieetatowego rzecznika prasowego komendanta o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;
 16. współudział w opracowywaniu opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów oraz imprez masowych;
 17. systematyczne analizowanie potrzeb KSRG szczebla powiatowego w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie priorytetów w tym zakresie;
 18. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego przy współudziale zainteresowanych komórek organizacyjnych;
 19. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i jednostek KSRG na obszarze powiatu;
 20. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 21. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;
 22. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 23. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 24. nadzór nad zapewnieniem niezawodnego działania łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 25. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 26. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności na obszarze działania komendy powiatowej;
 27. sporządzanie informacji i analiz z zakresu łączności, 28) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
 28. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 29. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej/miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 30. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 31. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;
 32. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.

Zadania Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego:

 1. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualne przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 2. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 3. przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie informacji ze zdarzeń –meldunków, o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń i przekazywanie tych informacji do wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa, obsługa urządzeń monitoringu pożarowego;
 4. dokonywanie bieżącej oceny powiatu w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia;
 5. przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków PSP oraz jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo– gaśniczego i przekazywanie tych informacji do wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa;
 6. współdziałanie z innymi instytucjami powiatowymi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania;
 7. dysponowanie siłami i środkami PSP, jednostkami wchodzącymi w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz innymi jednostkami na terenie powiatu wg ustalonych zasad dysponowania;
 8. prowadzenie ewidencji powiatowych specjalistów oraz dysponowanie nimi wg odrębnych ustaleń;
 9. powiadamianie przełożonych oraz władz powiatowych o zagrożeniach występujących na terenie powiatu, alarmowanie członków sztabu kierującego działaniem ratowniczym;
 10. prowadzenie, obsługa i aktualizacja komputerowych baz danych;
 11. prowadzenie i aktualizacja dokumentacji Powiatowego Stanowiska Kierowania.

_____________________________________________________________

Sekcja ds. kwatermistrzowskich

Kierownik Sekcji
st. kpt. inż Rafał Gawłowicz
Tel. +48 47 831 44 41
e-mail: rgawlowicz@straz.brzesko.pl
Starszy Inspektor
Zbigniew Nalepa
Tel. +48 47 831 44 42
e-mail: nalepa@straz.brzesko.pl

Do zadań sekcji ds. kwatermistrzowskich należy w szczególności:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
 • prowadzenie obsługi socjalnej w zakresie dopłat do wypoczynku i przejazdu na koszt PSP dla strażaków oraz obsługi socjalnej emerytów i rencistów w zakresie pośrednictwa w uzyskaniu zapomóg;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 • ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 • współdziałanie z jrg w sprawie ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 • wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
 • realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 • utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
 • nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności przewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki.

_____________________________________________________________

Stanowisko ds. finansów

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Janas
Tel. +48 47 831 44 61
e-mail: jjanas@straz.brzesko.pl

Do zadań sekcji ds. finansów należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta nad gospodarką finansową Komendy;
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
 • planowanie budżetu Komendy, a w szczególności:
 • opracowanie materiałów do projektu budżetu,
 • opracowanie budżetu Komendy,
 • prowadzenie rachunkowości Komendy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy,
 • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę,
 • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • zapewnieniu terminowego ściągania należności,
 • prowadzeniu obsługi kasowej Komendy,
 • rachubie płac.
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy;
 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy; prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.