Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Naczelnik:

podinsp. Jarosław Dudek

Z-ca Naczelnika:

kom. Szczepan Szczypuła

Sekretariat

tel.: 47 83 21 210

 

Do zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności:

 1. Organizowanie, koordynowanie, wykonywanie i nadzorowanie działań w zakresie pełnienia służby patrolowej i interwencyjnej;
 2. Organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie działań w komórkach organizacyjnych Wydziału Prewencji;
 3. Prowadzenie nadzoru w zakresie służby prewencyjnej w Rewirze Dzielnicowych, Posterunku Policji w Szczurowej i Jednostce podległej w zakresie określonym przez Komendanta;
 4. Realizowanie działań zewnętrznych, w tym poprzez wspólne służby z pozapolicyjnymi podmiotami wykonującymi zadania w zakresie ochrony, bezpieczeństwa osób, mienia i porządku publicznego;
 5. Ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej, na wodach i terenach przywodnych;
 6. Inicjowanie, organizowanie i współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, sądami, szkołami, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie działalności profilaktyczno – wychowawczej, w tym w tworzeniu i realizacji programów prewencyjnych i profilaktycznych;
 7. Analizowanie stanu zagrożenia przestępczością, w tym: nieletnich, wykroczeniami, patologiami społecznymi, a także ocena efektów działań w tym zakresie w służbie prewencyjnej;
 8. Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, prowadzenie rejestracji i sprawozdawczości w tym zakresie;
 9. Koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie działania Komendy;
 10. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy i Jednostką podległą w zakresie realizacji zadań zapobiegających przestępczości;
 11. Realizowanie spraw o charakterze ogólno – organizacyjnym zleconych przez kierownictwo Komendy;
 12. Realizowanie według właściwości czynności zleconych przez uprawnione organy, wykonywanie czynności w ramach pomocy prawnej na rzecz innych komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji;
 13. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby dyżurnej, w celu zapewnienia ciągłości pracy Komendy i gotowości do realizacji ustawowych zadań Policji, w tym zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone zdarzenia, realizacja zadań zleconych przez dyżurnego jednostki nadrzędnej;
 14. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz organizowanie służby i sprawowanie nadzoru nad pełnieniem służby w tym pomieszczeniu;
 15. Organizowanie, koordynowanie i wykonywanie zadań związanych z realizacją zaplanowanych lub zleconych konwojów lub doprowadzeń osób;
 16. Planowanie, organizacja, kierowanie oraz koordynacja działań związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego między innymi podczas organizowanych zgromadzeń publicznych, protestów społecznych, imprez masowych, innych imprez okolicznościowych oraz pobytu osób podlegających szczególnej ochronie;
 17. Planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonywania zadań w sytuacji kryzysowej oraz w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa państwa;
 18. Organizowanie i koordynowanie działań pościgowo – blokadowych;
 19. Nadzór, prawidłowa obsługa i wprowadzanie danych do policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych w zakresie zadań planowanych, organizowanych, realizowanych i koordynowanych przez Wydział Prewencji;
 20. Dokonywanie sprawdzeń osób, pojazdów, dokumentów i rzeczy w policyjnych systemach informatycznych;
 21. Sporządzanie sprawozdań z realizacji akcji, podoperacji policyjnych i zabezpieczeń prewencyjnych oraz bieżąca wymiana informacji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
 22. Zapewnienie gotowości Komendy do działań w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych na terenie powiatu brzeskiego oraz w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 23. Prowadzenie spraw mobilizacyjno – obronnych w Komendzie, opracowywanie oraz aktualizacja planów działania Komendanta sporządzonych na okoliczność realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz przygotowań obronnych;
 24. Współpraca z organizacjami wojskowymi, sztabami kryzysowymi i administracją państwową w zakresie realizacji zadań w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz zadań obronnych na rzecz sił zbrojnych i obrony cywilnej;
 25. Nadzorowanie problematyki użytkowania i przechowywania służbowej broni palnej;
 26. Organizowanie ćwiczeń sztabowych w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz udział w ćwiczeniach organizowanych przez inne podmioty pozapolicyjne;
 27. Organizowanie działań oraz nadzorowanie szkoleń plutonu wchodzącego w skład VIII Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji;
 28. Nadzorowanie i koordynowanie zadań wykonywanych przez Nieetatowy Pododdział Prewencji Policji oraz uaktualnianie obsady kadrowej tego pododdziału;
 29. Nadzór i koordynowanie działań wykonywanych przez policjantów wchodzących w skład Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego oraz uaktualnianie jej obsady kadrowej;
 30. Zapewnienie obsługi recepcyjnej interesantów;
 31. Ochrona obiektów Komendy przy ul. Szczepanowskiej 53 w Brzesku;
 32. Planowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów służby prewencyjnej, a także organizowanie wychowania fizycznego w Komendzie i Jednostce podległej;
 33. Prowadzenie czynności administracyjnych w stosunku do obcokrajowców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 34. Rejestracja broni pneumatycznej oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wydania, odmowy wydania, zawieszenia i cofnięcia pozwoleń na broń w postaci miotaczy gazu obezwładniającego oraz narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, w tym: broni białej, broni cięciwowej w postaci kusz, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.”;

__________________________________________