Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Naczelnik

kom. Michał Rzepa

Sekretariat 

tel. 47 83 21 250

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

 1. Organizowanie i prowadzenie w oparciu o przepisy ustawy o Policji i innych wytycznych czynności operacyjno – rozpoznawczych w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępczości kryminalnej;
 2. Wykorzystywanie w prowadzonej pracy operacyjno – rozpoznawczej dostępnych metod pracy operacyjno – rozpoznawczej, w tym prowadzenie i stałe rozwijanie współpracy z osobowymi źródłami informacji;
 3. Prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, osób zaginionych, rzeczy, a także identyfikacja odnalezionych nn osób i nn zwłok. Współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy, Jednostką podległą, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz innymi jednostkami Policji;
 4. Niezwłoczne podejmowanie działań operacyjno – rozpoznawczych na miejscach zdarzeń zaistniałych na podległym terenie;
 5. Współpraca w zakresie rozpoznawania i wykrywania przestępstw z komórkami organizacyjnymi Komendy, Jednostką podległą, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, innymi jednostkami Policji na terenie kraju, Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz policjami innych państw w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej;
 6. Współpraca w zakresie rozpoznawania i wykrywania przestępstw z instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi;
 7. Koordynowanie czynności operacyjno – rozpoznawczych, sprawowanie nadzoru nad pracą operacyjną prowadzoną przez funkcjonariuszy komórek organizacyjnych Komendy i Jednostki podległej oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu spraw o dużym ciężarze gatunkowym, złożonych lub wielowątkowych;
 8. Współpraca w zakresie realizacji czynności operacyjno – rozpoznawczych z pionem służby kryminalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
 9. Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach i prowadzonych postępowaniach, a także wdrażanie do realizacji nowych przepisów organizacyjno – prawnych dotyczących pracy operacyjnej i nadzór nad ich właściwą realizacją;
 10. Prowadzenie rejestracji kryminalnej i statystyki w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
 11. Analizowanie dynamiki, struktury i tendencji w kształtowaniu się przestępczości kryminalnej dla wypracowania i wdrożenia skutecznych metod zapobiegania i ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców;
 12. Wnioskowanie i opiniowanie zmian legislacyjnych dotyczących problematyki pozostającej w zakresie działania służby kryminalnej;
 13. Udział w procesie dydaktycznym realizowanym w Komendzie poprzez prowadzenie szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykorzystania form i metod pracy operacyjnej.