Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo- informacyjnych

Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo- informacyjnych

Oficer prasowy

asp.szt. Ewelina Buda

tel. 47 83 21 224

tel. kom. 723-694-696

 

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo – Informacyjnych należy w szczególności:

  1. Informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta, przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy oraz Jednostkę podległą, również poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz zamieszczanie przygotowanych materiałów na policyjnej stronie internetowej Komendy;
  2. Udzielanie ogólnopolskim oraz zagranicznym środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Policji na terenie miasta i powiatu przy czym zakres i forma udzielania takich informacji wymaga każdorazowo akceptacji rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego Policji;
  3. Udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania prasowe, a także po uzgodnieniu z rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego Policji udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddany jest Komendant, komórki organizacyjne Komendy oraz Jednostka podległa;
  4. Koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy oraz Jednostkę podległą;
  5. Współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie powiatu dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem, również poprzez współpracę z samorządami, organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
  6. Kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną w Komendzie;
  7. Realizacja programów prewencji kryminalnej;
  8. Koordynowanie i udostępnianie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  9. Współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy  Wojewódzkiej Policji w Krakowie i innych jednostek organizacyjnych Policji;
  10. Redagowanie strony internetowej Komendy oraz nadzorowanie wprowadzania bieżącej informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.