Kontakt

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku 

Szczepanowska 53,
32-800 Brzesko

tel.   47 83 21 222
fax.   47 83 21 244

e-mail: sekretariat@brzesko.policja.gov.pl

Informujemy, że podany adres mailowy nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach. Wiadomości odczytywane są w dni robocze w godzinach 7.30-15.30.

_______________________________________________

Rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku

asp. sztab. Ewelina Buda

tel. kom.: 723-694-696

tel.: 47 83 21 224

email: rzecznik@brzesko.policja.gov.pl

 

Od 4 czerwca 2022 roku w zastępstwie obowiązki rzecznika prasowego pełni:

sierż. sztab. Grzegorz Kupiec

tel. kom: 723 694 696

tel. 47 83 21 296

e-mail: grzegorz.kupiec@brzesko.policja.gov.pl

Oficer Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonuPozostałą korespondencję proszę kierować do odpowiedniej komórki lub jednostki Policji. W godzinach popołudniowych oraz w sobotę i niedzielę dyżuruje oficer prasowy lub wyznaczona osoba udzielając odpowiedzi na pytania dziennikarzy tylko i wyłącznie dotyczące bieżących wydarzeń.

_______________________________________________

Inspektor Ochrony Danych KPP w Brzesku

Marta Kłusek

e-mail: iod.kpp@brzesko.policja.gov.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych KPP w Brzesku

Anna Prażuch

e-mail: –

_______________________________________________

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO oraz zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwanej dalej DODO informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w centralnych systemach informatycznych funkcjonujących w Policji jest Komendant Główny Policji – adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa;
  • klauzula informacyjna dostępna jest na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.kgp.policja.gov.pl/ w zakładce „RODO” i „DODO”

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku jest Komendant Powiatowy Policji w Brzesku – adres: ul. Szczepanowska 53, 32-800 Brzesko;

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku wyznaczony został inspektor ochrony danych oraz osoba go zastępująca, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@brzesko.policja.gov.pl
lub korespondencyjnie na adres: ul. Szczepanowska 53, 32-800 Brzesko z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku w celu:

a. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności
w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

b. realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  (art.6 ust. 1 lit. a RODO),

c. wykonania warunków umowy zawartej z Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO),

d. rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych,
w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art.2 DODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres
nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;

7) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania dostępu do danych osobowych,

b. żądania sprostowania danych osobowych,

c. żądania usunięcia danych osobowych,

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO).