KOMUNIKAT DYREKTORA SP ZOZ W BRZESKU

Komunikat Dyrektora SP ZOZ w Brzesku
w sprawie: odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej -/ historii choroby/ leczonych w oddziałach szpitalnych w 1996 roku oraz zgonów pacjentów z 1988 roku Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego obecnie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

Dyrektor SP ZOZ w Brzesku – w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dnia 20.10.2015r. (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 246 ) w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, stosownie do § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. z 2015r., poz.2069) informuje, iż planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ w Brzesku w latach 1996 oraz zgonów pacjentów z  roku 1988.

Zgodnie z §75 w/w rozporządzenia dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana  ( za pokwitowaniem) na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby, o której mowa w §8 ust 1 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia, tj. upoważnionej przez pacjenta do uzyskania dokumentacji na podstawie oświadczenia pacjenta zamieszczonego w indywidualnej dokumentacji wewnętrznej Zespołu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie jego śmierci- osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku jego zgonu- mogą odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Składnicy Akt SP ZOZ w Brzesku przy ul. Kościuszki 68, (III piętro pokój 384) tel. 14 66 21 270 w terminie do 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

SPZOZ Brzesko