Straż Graniczna: Wrócą na Ukrainę

Czwartkowy dzień (28.11.2019r.) w Placówce SG w Tarnowie przyniósł wiele zdarzeń. Wśród nich znalazły się też takie, które poskutkowały zatrzymaniem 3 ob. Ukrainy.

W jednej z miejscowości powiatu tarnowskiego, funkcjonariusze zatrzymali 2 ob. Ukrainy. 20-letni mężczyzna wjechał na terytorium państw obszaru Schengen na podstawie ważnego paszportu biometrycznego. Jak się okazało nie opuścił terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy. W okresie ostatnich 180 dni przebywał w Polsce lub na terytorium państw obszaru Schengen 92 dni, tym samym przekroczył dopuszczalny 90 dniowy okres pobytu w ruchu bezwizowym o 2 dni. W związku z powyższym Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie decyzją administracyjną zobowiązał cudzoziemca do powrotu w terminie 15 dni z 6 – miesięcznym zakazem wjazdu na terytorium RP.Z kolei 54-letnia obywatelka Ukrainy w połowie września br. wjechała na terytorium państw obszaru Schengen na podstawie ważnej wizy oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w  jednej z rzeszowskich firm – co ciekawe w charakterze robotnika budowlanego. Na podstawie złożonych przez zatrzymaną wyjaśnień ustalono, że od chwili wjazdu na terytorium RP  nie stawiła się u pracodawcy i nie nawiązała z nim kontaktu w sprawie zatrudnienia, co potwierdzono podczas kontaktu z właścicielem firmy. Jak się okazało po przekroczeniu granicy państwowej obywatelka Ukrainy udała się bezpośrednio do Włoch, gdzie wykonywała pracę w charakterze opiekunki. Kobieta nie była w stanie przedstawić wiarygodnych dowodów potwierdzających zatrudnienie. W związku z brakiem uzasadnienia celu i warunków pobytu deklarowanych przez cudzoziemkę podczas wjazdu do RP, Komendant PSG w Tarnowie cofnął cudzoziemce wizę krajową, a następnie wydał decyzję o zobowiązaniu Ukrainki do powrotu, w której określił zakaz wjazdu na terytorium RP państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

Późnym popołudniem w powiecie brzeskim tarnowscy funkcjonariusze SG zatrzymali kolejnego ob. Ukrainy, którego pobyt był niezgodny z przepisami. Tym razem cudzoziemiec miał podjąć zatrudnienie w jednym z gospodarstw rolnych w województwie zachodniopomorskim. Ukrainiec wjechał na terytorium państw obszaru Schengen 13 listopada br. na podstawie ważnej wizy krajowej oraz zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Od chwili wjazdu na terytorium RP nie stawił się u pracodawcy w gospodarstwie rolnym wskazanym w zaświadczeniu, ani też nie nawiązał z nim kontaktu w sprawie zatrudnienia. Po przekroczeniu granicy państwowej 20-letni obywatel Ukrainy udał się bezpośrednio do Wrocławia, jak oświadczył w odwiedziny do brata. W związku z tym, że cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Polski nie były zgodne z deklarowanymi, Komendant PSG w Tarnowie cofnął mu wizę krajową oraz wydał decyzję, w której zobowiązał cudzoziemca do powrotu w terminie 15 dni i określił zakaz wjazdu na terytorium RP państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

__________________________

Karpacki Oddział Straży Granicznej