BRZESKO: BRAKOWANIE INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTÓW

Komunikat Dyrektora SP ZOZ w Brzesku z dnia 27.02.2020r. 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku informuje, że planowane jest brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku w roku 1997 oraz z hospitalizacji pacjentów z 1989 roku zakończonych zgonem.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, mogą odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Składnicy Akt SP ZOZ w Brzesku przy ul. Kościuszki 68 (III piętro, pokój 384, tel.14-66-21-270) w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu.
Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna:
• art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1127),
• § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r. poz. 2069 z późń. zm.).

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku