POROZUMIENIE Z NIEPODLEGŁĄ

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Dyrektor Biura Programu „Niepodległa” Jan Kowalski podpisali 7 lutego br. List Intencyjny oraz Porozumienie w sprawie organizacji konkursu literackiego na opowiadanie kryminalne „Stulecie polskiego kryminału” i promocji polskiej Policji w stulecie jej powołania.

Do podpisania obu dokumentów doszło w gmachu Komendy Głównej Policji w Warszawie. Strony wyraziły wolę współpracy w umacnianiu takich wartości jak: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność, które łączą wszystkich Polaków. Biuro Programu „Niepodległa”, jako państwowa instytucja kultury koordynowała obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017 – 2022 zakłada dalsze umacnianie wspólnoty obywatelskiej Polaków także po roku wielkiego jubileuszu. W myśl Listu Intencyjnego do końca tego okresu polska Policja będzie mogła korzystać z oficjalnego logo „Niepodległej”, a w roku setnej rocznicy powołania Policji Państwowej  eksponować je na swoich materiałach okolicznościowych. Strony zobowiązały się do współpracy przy produkcji promocyjnych materiałów audiowizualnych oraz prowadzenia innych działań edukacyjnych i kulturalnych. Jedną z takich inicjatyw jest właśnie Konkurs literacki na opowiadanie kryminalne oraz szeroko pojęta promocja historii polskiej Policji w roku jej jubileuszu.  Szczegóły tej współpracy zostaną ustalone w drodze roboczych uzgodnień lub odrębnych umów. Pierwszym krokiem będzie opracowanie regulaminu konkursu. Planowane jest również wydanie antologii pokonkursowej. Porozumienie w sprawie konkursu literackiego i promocji historii naszej formacji zostało zawarte na czas określony od dnia podpisania do 31 grudnia 2020 r.

(tekst i foto: p.ost. BKS KGP)